Snillrik svensk innovation skapar nya möjligheter för havsbaserad vindkraft

Snillrik svensk innovation skapar nya möjligheter för havsbaserad vindkraft

Cristoffer Kos, VD Flowocean AB

Med stor innovationskraft har det svenska teknikbolaget Flowocean utvecklat ett unikt flytande fundament för havsbaserad vindkraft. Nu avser bolaget ta in kapital i en företrädesemission (pre-IPO) för att på allvar utmana branschens traditionella lösningar. Marknadspotentialen är mycket stor.

“Vår patenterade lösning är utvecklad från grunden för att vara kostnadseffektiv och klimatsmart. Vi har minimerat mängden stål, transport och logistik, gjort montering och installation så enkel som möjligt och minskat kostnaderna för underhåll”, säger Cristoffer Kos, vd för Flowocean.

Läs mer om Flowoceans patenterade teknologi här

Enligt Cristoffer finns det på marknaden för havsbaserad vindkraft ingen lösning för flytande fundament som är tillräckligt kostnadseffektiv eller som ens är kommersiellt skalbar idag, vilket är anmärkningsvärt givet att det bara i Europa förväntas ske upphandlingar i storleksordningen 7 miljarder dollar årligen i genomsnitt under de närmaste åren.

“Marknaden för flytande havsbaserad vindkraft växer kraftigt men akilleshälen är just de flytande fundamenten där det idag inte finns några industriellt kommersialiserade lösningar. Marknaden söker fortfarande efter innovativa lösningar som är kostnadseffektiva i stor skala. Det är därför vi nu ser ett fönster för oss att verkligen ta oss in och göra betydande kommersiella framsteg under kommande år.”

Certifiering nästa steg i kommersialisering
Flowocean har hittills fokuserat på teknikutveckling. Nästa steg är att slutföra påbörjad certifiering av den tekniska lösningen vilket bedöms vara klart senast under 2024 och vara mycket värdehöjande. 

“Certifieringen är en viktig kvalitetsstämpel för att kunna attrahera totalentreprenörer att via licensavtal ta sig an produktion, försäljning och uppförande av verken mot slutkund, säger Cristoffer och ger därmed en hint om hur Flowoceans affärsmodell ser ut, nämligen att jobba med en licensmodell i syfte att skapa skalbarhet i affären.

“Vår affärsmodell syftar till att minska risken som Flowocean tar så att vi kan skala upp försäljningen med en lätt organisation och balansräkning och därmed snabba vägen till att bli kassaflödespositiva. En viktig del av jobbet framåt kommer vara att hitta rätt totalentreprenad att jobba tillsammans med, ett arbetet som är inlett. I styrelse och ledningsgrupp finns stor erfarenhet och nätverk för just detta upplägg.”

Pilottest ska verifiera kommersiell lösning 
Vad gäller milstolpar i den närmaste framtiden består de, utöver certifieringen, av att genomföra ett fullskaligt pilottest av konceptet.

“Ett sådant projekt ska bekräfta att en kommersiell lösning baserad på Flowoceans koncept är möjlig och även bekräfta våra konkurrensfördelar. Viktiga element i denna fas är att utveckla bygg-, transport- och installationsmetoder tillsammans med totalentreprenören”, säger Cristoffer och fortsätter:

“Vi bedömer att piloten kan vara installerad i slutet av 2026 och att vi därefter kan börja skala upp försäljning på den europeiska marknaden i ett första steg.” 

“Europa är den del av världen som har kommit längst med havsbaserad vindkraft och där politiska initiativ tydligast driver utvecklingen framåt. Att kunna erbjuda vår innovativa teknologi i det sammanhanget och vår geografiska närhet känns väldigt spännande”, avslutar Cristoffer.


Emissionen i korthet

Emissionsvolym
Emissionen uppgår till maximalt 4 986 960 kronor fördelade på 415 580 aktier.

Teckningskurs
Priset är 12,00 kronor per aktie. Courtage utgår ej. Värdering av Bolaget är 19,9 miljoner kronor ”pre-money”.

Företrädesrätt
Emissionen genomförs med företrädesrätt för befintliga aktieägare där fyra (4) befintliga aktier ger rätt att teckna en (1) ny aktie. Emissionen är även öppen för nya aktieägare att deltaga i.

Anmälan med företrädesrätt görs via befintlig depå. Är du direktregistrerad ägare erhåller du information via post.

Teckningstid
Anmälan om teckning kan göras från och med den 23 november till och med den 14 december 2023. Styrelsen förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden

Teckna emissionen via Hagberg & Aneborn Fondkommission AB här 
Flowocean AB – HAGBERG & ANEBORN FONDKOMMISSION AB (hagberganeborn.se)


VD-presentationer
Flowoceans VD kommer att presentera bolaget och dess planer i ett antal presentationer på följande tillfällen:

  • Torsdag 7 december klockan 18:00
  • Måndag 11 december klockan 10:00
  • Måndag 11 december klockan 18:00

Presentationerna hålls via Microsoft Teams.

För att anmäla deltagande vänligen kontakta Mats Ekberg med önskemål om datum och tid:
Företagsfinansiering Fyrstad AB
Mats Ekberg
Tel 073-99 37 969
mats.ekberg@foretagsfin.se