Nyemission november 2023

Flowocean genomför nu en nyemission

Emissionsvolym
Emissionen uppgår till maximalt 4 986 960 kronor fördelade på 415 580 aktier.

Teckningskurs
Priset är 12,00 kronor per aktie. Courtage utgår ej. Värdering av Bolaget är 19,9 miljoner kronor ”pre-money”.

Företrädesrätt
Emissionen genomförs med företrädesrätt för befintliga aktieägare där fyra (4) befintliga aktier ger rätt att teckna en (1) ny aktie. Emissionen är även öppen för nya aktieägare att deltaga i.

Anmälan med företrädesrätt görs via befintlig depå. Är du direktregistrerad ägare erhåller du information via post.

Teckningstid
Anmälan om teckning kan göras från och med den 23 november till och med den 14 december 2023. Styrelsen förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden.


Motiv för erbjudandet

Det finns en starkt växande global marknad för flytande havsbaserad vindkraft. Bara i Sverige utvecklas projekt idag för över 200 TWh el där flytande fundament krävs eller övervägs på grund av vattendjupen, det är mer än hela Sveriges nuvarande totala elproduktion. I Europa visar marknadsdata att framtida upphandlingar av flytande fundament kan vara värda 7 miljarder USD årligen i genomsnitt.

I kontakt med potentiella slutkunder har Bolaget förstått att de fundamentslösningar som finns på marknaden idag inte är tillräckligt kostnadseffektiva och att det därmed finns ett stort behov för Bolagets unika innovativa koncept. De lösningar som är certifierade och testade i pilotstadium på marknaden idag har ännu inte börjat produceras kommersiellt. Det finns därmed en ”window of opportunity” på marknaden. Bolaget arbetar nu effektivt för att göra sitt koncept kommersiellt redo och för att kunna ta betydande marknadsandelar.

Nästa steg inför kommersialisering är att Bolaget konceptcertifierar sitt flytande fundamentskoncept hos DNV som är ett internationellt ackrediterat registrerar- och klassificeringssällskap med huvudkontor i Hövik, Norge. Certifieringen är en viktig kvalitetsstämpel för att kunna attrahera totalentreprenörer att via licensavtal ta sig an produktion, försäljning och uppförande av verken mot slutkund. Arbetet är inlett och både det interna teamet och nödvändiga externa resurser står redo för genomförande.

Bolagets styrelse har beslutat att genomföra en IPO och efterföljande notering på Spotlight Stock Market under våren 2024. För att förbereda för lyckad notering och fortsätta arbetet med certifiering genomförs nu föreliggande emission om 5 MSEK.


Anmälan för tecknings utan stöd av teckningsrätter

Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter kan göras genom att skicka in en anmälningssedel till Hagberg & Aneborn Fondkommission. Ofullständiga eller felaktiga teckningssedlar kan komma att lämnas utan avseende. Vid flera inlämnade teckningssedlar gäller den senast inlämnade. Anmälan, som är bindande, skall sändas till:

Hagberg & Aneborn Fondkommission AB
Jungfrugatan 35
114 44 Stockholm
E-post: info@hagberganeborn.se

Det går även att fylla i digital anmälningssedel via länken nedan eller teckna direkt via Avanza eller Nordnet:


VD-presentationer

Flowoceans VD kommer att presentera bolaget och dess planer i ett antal presentationer på följande tillfällen:

  • Tisdag 28 november klockan 10:00
  • Torsdag 7 december klockan 18:00
  • Måndag 11 december klockan 10:00
  • Måndag 11 december klockan 18:00

Presentationerna hålls via Microsoft Teams.

För att anmäla deltagande vänligen kontakta Mats Ekberg med önskemål om datum och tid:

Företagsfinansiering Fyrstad AB
Mats Ekberg
Tel 073-99 37 969
mats.ekberg@foretagsfin.se