Cookie Policy

English version is found below the Swedish version.

Cookie Policy (Svenska)

Denna webbplats använder cookies och webbplatsen ägs av Flowocean AB med organisationsnummer 556935–6974 (nedan refererat till som “vi”, “vår” eller “oss”). Referenser till “du” eller “dig” avser besökaren av denna webbplats.

Vi har upprättat denna cookiepolicy för att i enlighet med lagen om elektronisk kommunikation (2003:389) ge dig information om:

 • vilka cookies som blir använda på denna webbplats,
 • vem som hämtar eller lagrar cookies,
 • för vilka ändamål det sker,
 • giltighetstiden för de cookies som blir använda, och
 • informationen blir delad med någon annan part.

I denna cookiepolicy kan du även läsa information om hur du kan hantera lagringen av cookies.

Enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning (“GDPR”) har du även rätt till information om vår behandling av personuppgifter, ifall de cookies som blir använda innebär att personuppgifter som tillhör dig blir insamlade. Du kan läsa mer information om vår behandling av personuppgifter i vår integritetspolicy.

ALLMÄN INFORMATION OM COOKIES

En cookie (eller kaka) är en liten textfil som en webbplats sparar på besökarens enhet, exempelvis mobil, dator eller surfplatta. Genom cookies kan en besökare av en webbplats få tillgång till olika funktioner.

Cookies kan även bli använda för att till exempel:

 • få åtkomst till information på besökarens enhet,
 • lagra information på besökarens enhet,
 • följa en besökares surfande på webbplatser som använder samma cookie,
 • lagra information om en besökares aktivitet på en webbplats,
 • lagra information under användningen av webbplatsen samt mellan användningarna,
 • rikta marknadsföring till besökaren utifrån dennes intressen.

Det finns olika typer av cookies och dessa kan bli indelade i följande huvudgrupper:

Sessionscookies: Denna typ av cookies blir sparade temporärt i enhetens minne och saknar ett utgångsdatum. Sessionscookies försvinner när besökaren stänger webbläsaren och är enbart sparade under webbsessionen.

Permanenta cookies: Denna typ av cookies sparar en fil i enheten under en längre tid och har ett utgångsdatum. Ofta är permanenta cookies fortfarande sparade i enhetens minne även efter webbläsaren har stängts. Permanenta cookies kommer att bli raderade från enheten när utgångsdatumet har passerat.

Tredjepartscookies: Denna typ av cookies kommer från någon annan än den som ansvarar för webbplatsen.

Denna webbplats använder sessionscookies, permanenta cookies och tredjeparscookies.

KATEGORIER AV COOKIES SOM DENNA WEBBPLATS ANVÄNDER

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är absolut nödvändiga för att webbplatsen ska fungera korrekt och för att utföra vissa tekniska funktioner som besökaren av webbplatsen uttryckligen begär. Dessa cookies säkerställer bland annat grundläggande funktioner och säkerhetsfunktioner på webbplatsen, som är viktiga för besökaren av webbplatsen. Användningen av nödvändiga cookies kräver inte ditt föregående samtycke och du kan därför inte välja bort användningen av nödvändiga cookies.

Icke nödvändiga cookies

För att vi ska ha rätt att använda icke-nödvändiga cookies, behöver vi först få ditt aktiva samtycke till sådan användning. Du har rätt att när som helst återkalla ditt lämnade samtycke, utan att det påverkar lagligheten av behandling som utförts innan samtycket blev återkallat.

Nedan följer en beskrivning av de kategorier av icke-nödvändiga cookies som denna webbplats använder.

Funktionella: Funktionella cookies hjälper till att utföra vissa funktioner på webbplatsen. Om du inte godkänner användningen av funktionella cookies, kan vissa funktioner på webbplatsen sluta att fungera för dig.

Annons: Annonscookies används för att ge webbplatsens besökare relevanta annonser och marknadsföringskampanjer. Dessa cookies spårar besökaren på webbplatser och samlar in information för att tillhandahålla anpassade annonser.

Analytiska: Analytiska cookies används för att förstå hur besökaren interagerar med webbplatsen. Dessa cookies hjälper till att ge information om exempelvis antal besökare, avvisningsfrekvens, trafikkälla etc. Genom analytiska cookies kan vi bland annat se vilka sidor som är mest besökta och hur länge besökarna stannar på sidorna.

Övriga: Övriga icke-kategoriserade cookies är de som vi ännu inte har klassificerat i en kategori och som vi för tillfället analyserar.

HUR DENNA WEBBPLATS ANVÄNDER COOKIES

Nedan kan du se vilka cookies som används på denna webbplats med information om vilken kategori de tillhör, hur länge de blir lagrade i din enhet, en beskrivning av vad cookien används till samt om informationen blir delad med någon annan part.

Types of Cookies we use
 
Hantera inställning för cookies
Inställningar

HUR DU KAN HANTERA LAGRINGEN AV COOKIES

Du kan hantera lagringen av cookies i din enhet på olika sätt, bland annat genom att stänga av cookies helt eller delvis, men vi uppmärksammar dig härmed om att det kan få en del konsekvenser, exempelvis att vissa funktioner på webbplatsen inte fungerar för dig. Nedan följer exempel på hur du kan hantera lagringen av cookies på din enhet.

Inställningar via cookie-lösningen på denna webbplats

Du kan hantera användningen av cookies från denna webbplats genom cookieinställningarna som du hittar genom den installerade cookie-lösningen på denna webbplats.

Genom den installerade cookie-lösningen kan du lämna ett aktivt samtycke till användning av olika kategorier av cookies eller neka till användningen av cookies tillhörande vissa kategorier. Nödvändiga cookies blir dock alltid använda och kräver inte ditt föregående samtycke.

Du kan när som helst ändra eller dra tillbaka ditt aktivt lämnade samtycke till användningen av icke-nödvändiga cookies.

Webbläsarens inställningar

Om du inte vill att icke-nödvändiga cookies ska bli använda, kan du genom de flesta webbläsare ändra inställningarna för att blockera sådan användning av cookies.

Du kan även justera inställningarna så att du aktivt måste acceptera varje ny cookie som en webbläsare skickar till din enhet när du besöker en webbplats.

Genom webbläsarens inställningar kan du även ha möjlighet att blockera tredjepartscookies eller registrera de webbplatser som du besöker ofta såsom “betrodda webbplatser”, vilket innebär att cookies från sådana betrodda webbplatser alltid blir accepterade.

I vissa fall är det möjligt att välja att ta bort enskilda specifika cookies som finns lagrade i din enhet eller samtliga tidigare lagrade cookies.

Ofta finns dessa funktioner i någon av följande menyval i webbläsaren: “Hjälp”, “Verktyg” eller “Redigera”. Om du behöver hjälp med att ställa in inställningarna i din webbläsare, bör du att kontakta utgivaren av webbläsaren eller besöka webbläsarens hjälpsidor för mer information.

MER INFORMATION

Ytterligare information om cookies och lagen om elektronisk kommunikation finns att läsa på Post- och telestyrelsens webbplats (www.pts.se).

Mer information om GDPR och behandling av personuppgifter finns att läsa på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats (www.imy.se).

Om du har frågor eller funderingar som handlar om hur denna webbplats använder cookies, är du välkommen att kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan.

VÅRA FÖRETAGS- OCH KONTAKTUPPGIFTER

Firma: Flowocean AB
Org. nr: 556935–6974
E-post: info@flowocean.com
Postadress: Skivfilargränd 4, 721 30 Västerås


COOKIE POLICY (English)

This website uses cookies and the website is owned by Flowocean AB with corporate number 556935–6974 (hereinafter referred to as “we”, “our” or “us”). References to “you” or “your” refer to the visitor of this website.

We have established this cookie policy in accordance with the Swedish Electronic Communications Act (2003:389), in order to give you information about:

• which cookies are used on this website,
• who downloads or stores cookies,
• for what purposes the use of cookies takes place,
• the validity period of the cookies that are used, and
• if the information collected by the cookies are shared with another party.

In this cookie policy, you can also read information about how you can manage the storage of cookies.

According to the EU’s General Data Protection Regulation (“GDPR”), you also have the right to information about our processing of personal data, if the cookies used mean that personal data belonging to you is collected. You can read more information about our processing of personal data in our privacy policy through the following link: Privacy policy.

GENERAL INFORMATION ABOUT COOKIES

A cookie is a small text file that a website saves on the visitor’s device, such as a mobile phone, computer or tablet. Through cookies, a visitor of a website can gain access to various functions.

Cookies can also be used to, for example:
• access information on the visitor’s device,
• store information on the visitor’s device,
• track a visitor’s browsing on websites that use the same cookie,
• store information about a visitor’s activity on a website,
• store information during the use of the website and between uses,
• direct marketing to the visitor based on his interests.

There are different types of cookies and these can be divided into the following main groups:

Session cookies: This type of cookie is saved temporarily in the device’s memory and does not have an expiration date. Session cookies disappear when the visitor closes the browser and are only saved during the web session.

Persistent cookies: This type of cookie saves a file in the device for a longer period of time and has an expiration date. Often, persistent cookies are still saved in the device’s memory even after the browser has been closed. Persistent cookies will be deleted from the device once the expiration date has passed.

Third-party cookies: This type of cookie comes from someone other than the person responsible for the website.

This website uses session cookies, persistent cookies and third-party cookies.

CATEGORIES OF COOKIES USED BY THIS SITE

Necessary cookies

Necessary cookies are absolutely necessary for the website to function properly and to perform certain technical functions that the visitor of the website expressly requests. These cookies ensure, among other things, basic functions and security functions of the website, which are important for the visitor of the website. The use of necessary cookies does not require your prior consent and therefore you can not opt out of the use of necessary cookies.

Non-necessary cookies

In order for us to have the right to use non-necessary cookies, we first need to obtain your active consent to such use. You have the right to withdraw your given consent at any time, without this affecting the legality of processing carried out before the consent was withdrawn.

Below is a description of the categories of non-necessary cookies that this website uses.

Functional: Functional cookies help to perform certain functions on the website. If you do not accept the use of functional cookies, some functions of the website may stop working for you.

Advertising: Advertising cookies are used to provide website visitors with relevant advertisements and marketing campaigns. These cookies track the visitor on websites and collect information to provide customized advertisements.

Analytical: Analytical cookies are used to understand how the visitor interacts with the website. These cookies help to provide information about, for example, the number of visitors, rejection rate, traffic source, etc. Through analytical cookies, we can see which pages are visited the most and how long the visitors stay on the pages.

Other: Other uncategorized cookies are those that we have not yet classified into a category and that we are currently analyzing.

HOW THIS WEBSITE USES COOKIES

Below you can see which cookies are used on this website with information about which category they belong to, how long they are stored on your device, a description of what the cookie is used for and whether the information is shared with another party.

Types of Cookies we use
 
Manage settings for cookies
Settings

HOW YOU CAN MANAGE THE STORAGE OF COOKIES

You can manage the storage of cookies on your device in various ways, including by turning off cookies in whole or in part, but we hereby inform you of the fact that this may have some consequences, for example that certain functions on the website will not work for you. Below are examples of how you can manage the storage of cookies on your device.

Settings through the cookie solution on this website

You can manage the use of cookies from this website through the cookie settings that you can find through the installed cookie solution on this website.

Through the installed cookie solution, you can give your active consent to the use of different categories of cookies or deny the use of cookies belonging to certain categories. However, necessary cookies are always used and do not require your prior consent.

You can change or withdraw your actively given consent to the use of non-necessary cookies at any time.

Browser settings

If you do not want non-necessary cookies to be used, you can change the settings in most browsers to block such use of cookies.

You can also adjust the settings so that you must actively accept each new cookie that a browser sends to your device when you visit a website.

Through the browser settings, you may also have the option to block third-party cookies or register the websites you visit frequently as “trusted websites”, which means that cookies from such trusted websites will always be accepted.

In some cases, it is possible to choose to delete individual specific cookies that are stored in your device or all previously stored cookies.

Often these functions are found in one of the following menu options in the browser: “Help”, “Tools” or “Edit”. If you need help setting up the settings in your browser, you should contact the publisher of the browser or visit the browser’s help pages for more information.

MORE INFORMATION

Further information about cookies and the Swedish Electronic Communications Act can be found on the Swedish Post and Telecom Authority’s website (www.pts.se).

More information about the GDPR and the processing of personal data can be found on the Swedish Authority for Privacy Protection’s website (www.imy.se).

If you have questions or concerns about how this website uses cookies, please contact us through the contact details below.

OUR COMPANY AND CONTACT DETAILS

Company: Flowocean AB
Org. No: 556935–6974
Email: info@flowocean.com
Postal address: Skivfilargränd 4, 721 30 Västerås