Sista dag att teckna via förvaltare såsom Avanza, Nordnet och depåer på banker

Sista dag att teckna via förvaltare såsom Avanza, Nordnet och depåer på banker

Teckning via Avanza, Nordnet och andra förvaltare stänger idag 13 december.

Styrelsen i Flowocean AB (publ) har den 14 november 2023 beslutat om att genomföra en företrädesemission.

Det är även möjligt för nya investerare att teckna sig för aktier, antingen via Avanza, Nordnet eller Hagberg & Aneborn. 

Teckning via bank och förvaltare kan göras till och med 13 december. Teckning via anmälningsedel hos Hagberg & Aneborn kan göras till och med 14 december.


Motiv för erbjudandet

Det finns en starkt växande global marknad för flytande havsbaserad vindkraft. Bara i Sverige utvecklas projekt idag för över 200 TWh el där flytande fundament krävs eller övervägs på grund av vattendjupen, det är mer än hela Sveriges nuvarande totala elproduktion. I Europa visar marknadsdata att framtida upphandlingar av flytande fundament kan vara värda över 70 miljarder SEK årligen i genomsnitt.

I kontakt med potentiella slutkunder har bolaget förstått att de fundamentslösningar som finns på marknaden idag inte är tillräckligt kostnadseffektiva och att det därmed finns ett stort behov för bolagets unika innovativa koncept. De lösningar som är certifierade och testade i pilotstadium på marknaden idag har ännu inte börjat produceras kommersiellt. Det finns därmed en ”window of opportunity” på marknaden. Bolaget arbetar nu effektivt för att göra sitt koncept kommersiellt redo och för att kunna ta betydande marknadsandelar.

Nästa steg inför kommersialisering är att Bolaget konceptcertifierar sitt flytande fundamentskoncept hos DNV som är ett internationellt ackrediterat registrerar- och klassificeringssällskap med huvudkontor i Hövik, Norge. Certifieringen är en viktig kvalitetsstämpel för att kunna attrahera totalentreprenörer att via licensavtal ta sig an produktion, försäljning och uppförande av verken mot slutkund. Arbetet är inlett och både det interna teamet och nödvändiga externa resurser står redo för genomförande.

Bolagets styrelse har beslutat att genomföra en IPO och efterföljande notering på Spotlight Stock Market under våren 2024. För att förbereda för lyckad notering och fortsätta arbetet med certifiering genomförs nu föreliggande emission om 5 MSEK. 


Anledningar att teckna

Flowocean har utvecklat och patenterat ett unikt koncept för flytande vindkraftsfundament. Konceptet innebär stora fördelar såsom avsevärt lägre vikt och produktionskostnad än konkurrerande fundament på marknaden.

Flowoceans flytande vindkraftsfundament har uppnått goda resultat i genomförda vågtanktester via VTT Technical Centre i Finland. Den tekniska lösningen är unik men bygger på beprövade komponenter vilket innebär låg teknisk risk.

Med den utbyggnad som nu sker runt om i världen av havsbaserad vindkraft adresserar de flytande vindkraftsfundamenten en mångmiljardmarknad.

Flowocean är en teknikutvecklare. Affärsmodellen, som bygger på att licensiera ut ett unikt koncept för flytande vindkraftfundament, är skalbar likt ett SaaS-bolag snarare än industribolag.

Flowocean avser att inom ett år ha certifierat sitt koncept för vindkraftsfundamenten vilket bedöms som mycket värdehöjande. 

Flowocean avser att ha ett samarbetsavtal för ett pilotprojekt på plats under 2025, vilket ska kunna generera intäkter under 2026. Därefter påbörjas uppskalning av bolagets verksamhet. 


Emissionen i korthet

Emissionsvolym
Emissionen uppgår till maximalt 4 986 960 kronor fördelade på 415 580 aktier.

Teckningskurs
Priset är 12,00 kronor per aktie. Courtage utgår ej. Värdering av Bolaget är 19,9 miljoner kronor ”pre-money”.

Företrädesrätt
Emissionen genomförs med företrädesrätt för befintliga aktieägare där fyra (4) befintliga aktier ger rätt att teckna en (1) ny aktie.

Emissionen är även öppen för nya aktieägare att deltaga i.

Anmälan med företrädesrätt görs via befintlig depå. Är du direktregistrerad ägare erhåller du information via post.

Teckningstid
Anmälan om teckning kan göras från och med den 23 november till och med den 14 december 2023. Styrelsen förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden


Flowocean AB (publ)
Flowocean AB (publ) är ett svenskt teknikföretag med egenutvecklad och patenterade lösningar
av den bärande delen av konstruktionen för flytande havsbaserade vindkraft, det vill säga för fundamentet. Tack vare användning av vajrar i bärande delar av konstruktionen har Flowoceans lösning betydligt lägre vikt än marknadsledande lösningar. Då stålvikt är den en av de största kostnadsdrivarna för flytande vindkraft möjliggör Flowoceans lösning stora kostnadsbesparingar. Mindre stål innebär dessutom mindre miljö- och klimatpåverkan. Flowocean är i processen att certifiera sin tekniska lösning inför kommande kommersialisering.

Skivfilargränd 4
721 30 VÄSTERÅS
Tel 021-41 50 00
E-post: info@flowocean.com
Hemsida: www.flowocean.com

Kontakt
För mer information om bolaget vänligen kontakta

Cristoffer Kos
VD, Flowocean AB
+46(0)-729 950 601 (SE)
cristoffer.kos@flowocean.com

Finansiell rådgivare
För mer information om pågående emission, kontakta:

Företagsfinansiering Fyrstad AB
Mats Ekberg
Tel 073-99 37 969
mats.ekberg@foretagsfin.se

Emissionsinstitut
Anna Wieslander
Projektledare, Hagberg & Aneborn Fondkommission AB
Jungfrugatan 35, 114 44 Stockholm
Tel: +46 (8) 408 933 55
Mobil: +46 (0) 706 25 94 64
anna.wieslander@hagberganeborn.se

Hagberg & Aneborn Fondkommission AB
Jungfrugatan 35
114 44  STOCKHOLM
E-post: info@hagberganeborn.se