Styrelsen i Flowocean AB (publ) har den 14 november 2023 beslutat om att genomföra en företrädesemission

Styrelsen i Flowocean AB (publ) har den 14 november 2023 beslutat om att genomföra en företrädesemission

Uppdatering: Memorandum har offentliggjorts, för mer information om emissionen och anmälan gå till sidan för nyemissionen:


Vi ser en mycket stark marknadsutveckling för flytande havsbaserad vindkraft i Sverige och Europa. I Sverige finns nu projekt i planeringsstadier på över 200 TWh årlig energiproduktion på vattendjup där flytande vindkraft antingen är nödvändigt eller övervägs. Det är mer än hela Sveriges nuvarande årliga elproduktion. EU presenterade alldeles nyss en ny handlingsplan där vindkraften inom EU föreslås fördubblas kommande 7 år, att tillståndsprocessen ska förenklas kraftigt och att enorma mängder finansiering ska tillskjutas från EU’s innovationsfond. Dessa initiativ och finansieringsmöjligheter skapar en gynnsam miljö för utveckling av flytande havsbaserad vindkraft och Flowocean.

Vi ser också ett stort behov av en ny innovativ och kostnadseffektiv lösning för de flytande fundamenten där ingen av de nuvarande lösningarna på marknaden har lyckats kommersialiseras i stor skala. Vi har också hört från slutkunder som utvecklar projekt för flytande vindkraft att de lösningar som finns på marknaden idag inte är tillräckligt kostnadseffektiva. Det är därför viktigt både för Flowocean och marknaden att vår lösning nu kan bli kommersiellt tillgänglig. För att kunna göra det måste Flowocean nu certifiera sin teknik. För att kunna genomföra detta och kunna ta en betydande del av denna starka marknadsutveckling så har styrelsen i Flowocean AB den 14 november 2023 beslutat om att genomföra en företrädesemission enligt villkoren nedan.

Emissionsvolym
Emissionen uppgår till maximalt 4 986 960 kronor fördelade på 415 580 aktier. Kvotvärdet är 0,30 krona per aktie. Antalet aktier i Bolaget inför föreliggande emission uppgår till 1 662 320 aktier.

Aktiekapital
Bolagets aktiekapital skall ökas med lägst 75 196,11 kronor och högst 125 000 kronor genom nyemission av lägst 250 000 aktier och högst 415 580 aktier.

Teckningskurs och värdering
Priset är 12,00 kronor per aktie. Courtage utgår ej. Värdering av Bolaget är 19,9 miljoner kronor ”pre-money”.

Företrädesrätt
De som på avstämningsdagen den 21 november 2023 är aktieägare i Flowocean AB äger företrädesrätt att teckna aktier. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Fyra teckningsrätter (4) berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Emissionen är även öppen för nya aktieägare att deltaga i.

Teckningstid
Anmälan om teckning kan göras från och med den 23 november till och med den 14 december 2023.  Styrelsen förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden.

Anmälan
Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter kan göras genom att skicka in en anmälningssedel till Hagberg & Aneborn Fondkommission. Ofullständiga eller felaktiga teckningssedlar kan komma att lämnas utan avseende. Lägsta teckningspost för nya aktieägare är 500 aktier. Vid flera inlämnade teckningssedlar gäller den senast inlämnade.

Tilldelning
Vid övertecknad emission har styrelsen rätt att fördela aktier till de som tecknat sig. Snarast efter att emissionen stängs kommer avräkningsnotor skickas ut till de som tilldelats aktier. De som eventuellt inte tilldelas aktier får inget meddelande.

Betalning
Betalning av aktier som tilldelas utan stöd av teckningsrätter betalas enligt instruktion på avräkningsnotan.

Leverans av aktier
Flowocean AB är ansluten aktien till Euroclear Sweden AB, vilket innebär att det är de som för Bolagets aktiebok. Efter avslutad emission kommer aktierna att registreras på respektive aktieägares depå eller VP-konto när aktierna blivit registrerade på Bolagsverket.

Handlingar
Handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551) har upprättats och finns tillgängliga hos bolaget vid förfrågan.

Villkor för genomförande av emissionen
Lägsta emissionsbelopp för att fullfölja emissionen är 3 000 000 kronor.


Flowocean AB (publ)
Flowocean AB (publ) är ett svenskt teknikföretag med egenutvecklad och patenterade lösningar
av den bärande delen av konstruktionen för flytande havsbaserade vindkraft, det vill säga för fundamentet. Tack vare användning av vajrar i bärande delar av konstruktionen har Flowoceans lösning betydligt lägre vikt än marknadsledande lösningar. Då stålvikt är den en av de största kostnadsdrivarna för flytande vindkraft möjliggör Flowoceans lösning stora kostnadsbesparingar. Mindre stål innebär dessutom mindre miljö- och klimatpåverkan. Flowocean är i processen att certifiera sin tekniska lösning inför kommande kommersialisering.

Skivfilargränd 4
721 30 VÄSTERÅS
Tel 021-41 50 00
E-post: info@flowocean.com
Hemsida: www.flowocean.com

Kontakt
För mer information om bolaget vänligen kontakta

Cristoffer Kos
VD, Flowocean AB
+46(0)-729 950 601 (SE)
cristoffer.kos@flowocean.com

Finansiell rådgivare
För mer information om pågående emission och planerade presentationer från ledning, kontakta:

Företagsfinansiering Fyrstad AB
Mats Ekberg
Tel 073-99 37 969
mats.ekberg@foretagsfin.se

Emissionsinstitut
Anna Wieslander
Projektledare, Hagberg & Aneborn Fondkommission AB
Jungfrugatan 35, 114 44 Stockholm
Tel: +46 (8) 408 933 55
Mobil: +46 (0) 706 25 94 64
anna.wieslander@hagberganeborn.se

Hagberg & Aneborn Fondkommission AB
Jungfrugatan 35
114 44  STOCKHOLM
E-post: info@hagberganeborn.se